Conditions of Use

תנאי שימוש קניין רוחני
המערכת תעשה ככל יכולתה על מנת לפרסם תכנים, טקסטים ו/או תמונות (להלן – תכנים) רק אחרי שנתקבלה רשותם של בעלי זכויות היוצרים של התכנים. במידה ופורסמו תכנים ללא קבלת רשות מבעלי זכויות היוצרים, הרי שהדבר נעשה בטעות ובתום לב. לתיקון הטעות ניתן לפנות אל מנהלי האתר.
זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר - לרבות בשם "האתר המתוק" ו matok או "פורטל האפיה הישראלי" או "חנות העוגות הגדולה" ו/או ענני מרשמלו בע"מ, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי המערכת ו/או מטעמה ובכל קובץ גרפי, טקסט ו/או כל חומר אחר שבו – כל אלה והנובעים מהם שייכים לmatok . אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן האמור בלא ציון מפורש ומובלט של מקורם.
השירותים והמידע באתר מתוק.נט מיועדים לשימוש כמות שהם ("”AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו האישיים של כל אדם. כך, לא תהיה לכם כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המערכת בגין אופי השירותים, יכולתם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכים שלכם ו/או תגובות שעשויות להתעורר בקשר לפרסום פרטים, מידע ו/או קבצים מטעמכם באתר. הנכם מצהירים בזאת כי השימוש בשירותים הניתנים באתר נעשה באחריותכם הבלעדית והמלאה.
מערכת האתר אינה מתחייבת, כי פרסום המסרים באתר מתוק.נט יוביל לכל היענות שהיא, ו/או להיענות מסוג שרצוי לכם. המערכת אינה יכולה לדעת, ו/או להיות אחראית על אופי התגובות אשר יתקבלו בעקבות הפרסום מצדכם, וזהות המגיבים למידע שתפרסמו. אשר על כן, לא תישא המערכת בכל אחריות שהיא לתגובות האמורות, לזהות הפונים אליכם, ו/או לכל תוצאה שעשוייה לנבוע מהפרסום האמור - כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם. בנוסף, לא תהיה המערכת אחראית לכל שימוש שייעשה על-ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידכם.
כל החלטה שתקבלו ביחס למידע שהתפרסם באתר היא באחריותכם, ובאחריותכם המלאה בלבד. המערכת אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים באתר על-ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים, ו/או כי יהלמו את ציפיותיכם ודרישותיכם. זכרו: המערכת אינה מכירה את כל משתמשי האתר ו/או חלקם, וכן אין ביכולתה לפקח על אמיתות המידע שאלה מוסרים לפרסום. המערכת לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר זה על-ידי צדדים שלישיים.
מערכת האתר אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, לא יינתנו כסדרם ו/או יינתנו בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ו/או שיהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המערכת. כן אין המערכת מתחייבת ששירותי האתר יהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, תקלות ו/או כשלים, כל האמור - בחומרה, בתוכנה, ו/או בקווים ובמערכות התקשורת, במערכת ו/או אצל מי מספקיה.


שינויים באתר והפסקת השירות
מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית המערכת לשנות את מבנה האתר, לרבות השירותים, מראה האתר, היקף וזמינות השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בשרותים אלה - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש לכל אדם ו/או משתמש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופיו הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המערכת בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו אגב ביצוע שינויים אלה או ככל הנובע מהם.


המערכת רשאית להפסיק מתן השירותים הנזכרים לעיל, כולם או מקצתם, ו/או את הפעלת האתר בכללותו – וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת שתחפוץ, ומבלי שיהא עליה להודיע על כך לכל גורם שהוא, מראש ו/או בדיעבד. הנכם מצהירים בזאת כי לא תהיה לכם כל תביעה, דרישה ו/או טענה בהקשר זה, כמו גם בכל אחד מההקשרים הנזכרים לעיל.

דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל, ורק אלה.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הקשור בהסכם זה ו/או הנובע הימנו, ו/או הקשו באתר יהיה בבית המשפט המוסמך לעניין במחוז ראשון לציון שבישראל, אלא אם כן החליטה המערכת אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

Back

כתובת האיפי שלכם הינה: 54.90.86.231
צעצועים לכלבים/סורק שבבים לכלבים